- -
Campus d'Alcoi de la UPV

Campus d'Alcoi

 
Inici UPV Alcoi :: El Campus

Òrgans de govern


Òrgans de govern unipersonals


Director

El Director del Campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València ostenta la representació del centre i exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària del mateix. És nomenat pel Rector per un període de quatre anys, prèvia elecció per la Junta d'Escola entre professors i professores amb vinculació permanent a la Universitat.Sotsdirectors

Per al millor acompliment de les seues funcions, el Director comptarà amb l'auxili dels Sotsdirectors en les àrees d'activitat a les quals responga la seua denominació. Són nomenats pel Rector a proposta del Director, d'entre el personal adscrit al Centre.Secretari

El Secretari és nomenat pel Rector a proposta del Director, entre funcionaris adscrits al Centre. Les seues funcions, entre unes altres, són la de redactar i custodiar les actes dels òrgans de govern del Centre i les actes de qualificació d'exàmens; expedir certificacions i cuidar de la publicitat dels acords i resolucions dels òrgans del centre.
Òrgans de govern col·legiats


Junta d'Escola

La Junta d'Escola, presidida pel Director, és l'òrgan de govern de l'EPSA. La Junta d'Escola estarà composta per 65 membres, 5 nats (Director, Secretari de l'Escola, el Sotsdirector-Cap d'Estudis; el Cap dels Serveis Administratius i el Delegat d'Alumnes) i 60 membres electes.
Altres òrgans


Comissions acadèmiques

L'EPSA crearà, per cada títol, una Comissió acadèmica de Títol (CAT), una Comissió d'Avaluació (CA) i una Comissió de Reclamacions d'Avaluació (CRE). Les competències de les CAT seran la gestió acadèmica del títol; definició dels objectius anuals de qualitat; Informe de gestió i disseny del Pla de Millora del Títol. La CA és l'encarregada de realitzar l'avaluació per currículum dels alumnes. Finalment, la CRE s'encarregarà de resoldre les reclamacions sobre les qualificacions dels actes d'avaluació que realitzen els alumnes.Directors Acadèmics de Títol / Coordinadors de Titulació

Són els responsables acadèmics dels títols de Grau i Màster que s'imparteixen en l'EPSA. Seran nomenats pel Rector, a proposta del Director i prèvia elecció per la Junta d'Escola, d'entre els professors, funcionaris o contractats a temps complet, que impartisquen docència en el títol.Responsables de Departament

En l'EPSA imparteixen docència 23 departaments de la UPV. Estan encarregats de coordinar els ensenyaments en una o diverses àrees de coneixement d'acord amb la programació docent del centre i de recolzar les activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat.Castell de Cocentaina
Festes de Moros i Cristians
Plaça Ferràndis i Carbonell
Façana de l

EMAS (Obri nova finestra)